Gemensamma riktlinjer för hantering av känsliga artuppgifter

Här kan du ta del av länsstyrelsernas gemensamma riktlinjer för hur känsliga artuppgifter ska hanteras.
Veronikanätfjäril, foto: Mats Lindeborg

Arbetar för en säker hantering av artuppgifter 

Sedan flera år tillbaka samarbetar länsstyrelserna och ArtDatabanken för att få en säker hantering av uppgifter om känsliga arter.

Riktlinjerna är en reviderad, utökad och uppdaterad version av "Vägledning för länsstyrelsernas sekretesshantering av artdata" från 2010. Helena Lager, Länsstyrelsen i Kalmar län, ansvarade för revideringen. Riktlinjerna var på remiss hos samtliga länsstyrelser, ArtDatabanken, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket samt Havs- och Vattenmyndigheten under hösten 2013. De granskades av jurister vid flera länsstyrelser (Kalmar, Halland, Jönköping, Stockholm, Örebro, Västernorrland och Värmland) samt vid Naturvårdsverket.

Riktlinjerna tar hänsyn till nya förutsättningar

En viktig förutsättning som ändrats sedan den tidigare vägledningen är att 20:e kapitlets första paragraf i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS2009:400) har ny lydelse sedan den 1 januari 2013. I stället för sekretess för "utrotningshotad djur- eller växtart" talar man nu om ”djur- eller växtarter som är i behov av skydd och som det finns ett intresse av att bevara i livskraftiga bestånd”.

Riktlinjerna vägleder länsstyrelserna

Riktlinjerna ger vägledning till länsstyrelserna om hur artuppgifter ska hanteras och presenteras samt med vilken noggrannhet de geografiska förekomsterna ska visas. Riktlinjerna syftar till att klargöra:

  1. Vilka artuppgifter som kan omfattas av sekretess (får endast i undantagsfall spridas).
  2. Länsstyrelsens rutiner vid lagring och spridning av känsliga (skyddsklassade och sekretessklassade) artuppgifter.
  3. Ansvar för och behörighet till sekretess- och skyddsklassade artuppgifter.

Dokument

Riktlinjer för länsstyrelsernas hantering av data rörande känsliga artuppgifter (Pdf) öppnas i nytt fönster

Bilagor

Bilaga 1: Skyddsklassade arter i Sverige (ArtDatabanken) 

Lista med information om skyddsklassade arter på ArtDatabankens webbplats

Bilaga 2: Mall för information att bifoga utskick av data som inte omfattas av sekretess eller skyddsklassning. Behöver inte diarieföras. (Word) öppnas i nytt fönster

Bilaga 3: Mall för beslut om utlämnande av uppgifter med förbehåll till enskilda (privatpersoner, organisationer och företag). (Word) öppnas i nytt fönster

Bilaga 4: Mall för underrättelse vid utlämnande av uppgift som omfattas av sekretess till myndigheter. (Word) öppnas i nytt fönster

Bilaga 5: Mall för avslag på begäran om att ta del av artuppgifter som omfattas av sekretess. Används endast om sökanden begärt skriftligt beslut. (Word) öppnas i nytt fönster

Bilaga 6: Överenskommelse gällande skyddsklassade artuppgifter som ej omfattas av sekretess (Word) öppnas i nytt fönster

Bilaga 7: Länsstyrelsens arbetsgång för hantering av förfrågningar om utlämnande av artuppgifter