Sekretess för djur- och växtarter

För att kunna värna och ta hänsyn till hotade arter och deras livsmiljöer är kunskapen om var de finns helt nödvändig. Men vissa arter kan hotas när detaljerad information om deras förekomst sprids. Det kan till exempel handla om ökade risker för äggplundring, stöld av rovfågelungar och illegal jakt på rovdjur eller att arterna är särskilt störningskänsliga.
Varg

Riktlinjer för hantering av känsliga artuppgifter

Länsstyrelserna har gemensamma riktlinjer för hur artuppgifter ska hanteras och presenteras. Syftet är att få en säker hantering av känsliga artuppgifter. Ta del av riktlinjerna .

Sekretesslagen

Den lagstiftning som är tillämplig vid prövning av om en sekretessbelagd uppgift kan lämnas ut är sekretesslagen (1980:100) 20 kap. 1 §: ” ”Sekretess gäller för uppgift om en djur- eller växtart som är i behov av skydd och som det finns ett intresse av att bevara i ett livskraftigt bestånd, om det kan antas att ett sådant bevarande av arten inom landet eller del av landet motverkas om uppgiften röjs. Lag (2012:770).”

Ändring i sekretesslagen från 1 januari 2013

I en proposition från Miljödepartementet 14 juni 2012 föreslogs en ändring av sekretesslagen som innebär att uttrycket "utrotningshotad djur- eller växtart" tas bort. Föremålet för sekretessen föreslogs i stället vara ”djur- eller växtarter som är i behov av skydd och som det finns ett intresse av att bevara i livskraftiga bestånd”. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2013. 

Proposition 2011/12:158 på regeringens webbplats. 

 Artiklar