Publikationer

Här kan du läsa och ladda ner publikationer framtagna inom Samverkan om artdata, eller med nära koppling till projektet.

Riktlinjer

Sammanställning av remissvar (Pdf) öppnas i nytt fönster

Riktlinjer för länsstyrelsernas hantering av data rörande känsliga artuppgifter (Pdf) öppnas i nytt fönster

Bilaga 1: Skyddsklassade arter i Sverige (ArtDatabanken)

Bilaga 2: Mall för information att bifoga utskick av data som inte omfattas av sekretess eller skyddsklassning. Behöver inte diarieföras. (Word) öppnas i nytt fönster

Bilaga 3: Mall för beslut om utlämnande av uppgifter med förbehåll till enskilda (privatpersoner, organisationer och företag). (Word) öppnas i nytt fönster

Bilaga 4: Mall för underrättelse vid utlämnande av uppgift som omfattas av sekretess till myndigheter. (Word) öppnas i nytt fönster

Bilaga 5: Mall för avslag på begäran om att ta del av artuppgifter som omfattas av sekretess. Används endast om sökanden begärt skriftligt beslut. (Word) öppnas i nytt fönster

Bilaga 6: Överenskommelse gällande skyddsklassade artuppgifter som ej omfattas av sekretess (Word) öppnas i nytt fönster

Bilaga 7: Länsstyrelsens arbetsgång för hantering av förfrågningar om utlämnande av artuppgifter

Rapporter

 Kvalitetssäkring av data i Artportalen (Pdf) öppnas i nytt fönster
Flodin, P. 2012. Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Södermanlands län och ArtDatabanken. Meddelande nr. 2012:24. 

Har vi koll på arterna? - Redovisning av projektet ”Artportalen som gemensam plattform för kommunikation om artdata" (Pdf) öppnas i nyt fönster
Rygne, H. & Flodin, P. 2011. Länsstyrelsen i Örebro län. Publ.nr 2011:19

Samverkan om artdata för att bevara biologisk mångfald - vägledning för länsstyrelser och andra (Pdf) öppnas i nytt fönster
Rygne, H. 2008. Länsstyrelen i Örebro län. Publ.nr. 2008:31.

Lägesrapporter

Lägesrapport från projektet Samverkan om artdata 2013-03-13 (Pdf) öppnas i nytt fönster.
Rygne, H. 2012.Dnr: 502-5718-2011

PM

Vägledning för länsstyrelsernas sekretesshantering av artdata (Word) öppnas i nytt fönster
Blank, H. och Strand, V. 2010.

Manualer

Manual för ArcGIS-tillägget Artportalen - Artportalskopplingen (Pdf) öppnas i nytt fönster