Bevara biologisk mångfald

Inom Samverkan om artdata arbetar vi för att bevara biologisk mångfald och artrikedom.
Prästkragar och andra blommor

Vad är biologisk mångfald?

Begreppet biologisk mångfald kan beskrivas som arter, gener och arternas samspel med varandra. Det innefattar också vad många arter gör till nytta för ekosystemen, som till exempel pollinering och rening av vatten och luft.

Vad görs för att bevara biologisk mångfald?

Miljömålet Ett rikt växt och djurliv är Sveriges nationella insats för att nå det internationella målet att bevara biologisk mångfald.

Många insatser för att bevara biologisk mångfald görs redan idag, så som skydd av värdefulla naturområden, åtgärdsprogram för våra mest hotade arter, hänsyn och miljöstöd till hotade arter och naturtyper inom jord- och skogsbruk, et cetera.