Lagändring för sekretess om hotade arter

Från och med årsskiftet har lagparagrafen som handlar om sekretess för djur- och växtarter i Offentlighets- och sekretesslagen en ny lydelse.

Syftet är att sekretess ska kunna tillämpas mer ändamålsenligt än tidigare. Tidigare användes uttrycket "utrotningshotad" i lagen, något som nu är borttaget. Nu gällande lagtext är att data om "djur- eller växtarter som är i behov av skydd och som det finns ett intresse av att bevara i livskraftiga bestånd” kan beläggas med sekretess.

Länsstyrelserna arbetar nu i samråd med ArtDatabanken för att få en gemensam policy för hanteringen av uppgifter om känsliga arter. Den nya vägledningen kommer att skickas på remiss under våren.

Information om sekretess för djur och växtarter på webbplatsen

Nyheten finns även i ArtDatabankens nyhetsbrev, SLU 18 mars 2013