Av yttersta vikt

Spår av handel

​Vid utgrävningen i Gamla Uppsala hittades fynd som har med handel att göra - nämligen vikter och balansvågar.

Nu har arkeologen Ingrid Gustin, vid Lunds universitet, analyserat materialet. Hon började specialisera sig på viktmaterial i början av 90-talet när hon arbetade på Birka.

På den tiden talades det mycket om gåvoutbyte, men man diskuterade inte kommersiell handel. Det tyckte Ingrid var märkligt, med tanke på alla sönderklippta mynt som hittats och som man uppenbarligen vägt och handlat med. Ingrid spann vidare på tråden och resultatet blev avhandlingen "Mellan gåva och marknad. Handel, tillit och materiell kultur under vikingatid".

Ingrid, hur många vågar och vikter grävdes fram i Gamla Uppsala?

- Sammanlagt hittades 15 vikter och tre delar av balansvågar. Dateringsmässigt hörde vikterna hemma från slutet av 800-talet till tidig medeltid.

Det låter inte som särskilt mycket, det var ju ändå 70 000 kvadratmeter som undersöktes. Och Gamla Uppsala är ju känt för sin Distingsmarknad?

- Antalet vikter är inte jättestort i förhållande till de mängder som brukar hittas på de vikingatida handelsplatserna. När jag arbetade på Birka hittades 290 vikter i ett schakt som bara var 350 kvadratmeter stort. Men handeln i Gamla Uppsala behöver ju inte bedrivits just där utgrävningen ägde rum.

Hur mycket vägde vikterna?

- De vikter som hittats vägde från några få gram upp till över 55 gram. De har antagligen använts för att väga upp bitar av klippt silver - såväl silvermynt från andra länder som silverföremål. Klippsilver var ett vanligt betalningsmedel innan det fanns inhemska mynt. Det var av stor betydelse att man med precision kunde beräkna silvrets vikt, även när det gällde små mängder. Därför hade man både finkänsliga balansvågar och mycket små vikter, som kunde kombineras vid uppvägningarna.

Var hittar man oftast viktmaterial?

 - Stora mängder vikter har påträffats i Birka och på andra vikingatida handelsplatser. De förekommer också i tidigmedeltida städer såsom Sigtuna och Lund. Enstaka vikter brukar också påträffas i gravar runt om i Mälarregionen.

- Vikterna från Gamla Uppsala visar att man handlade och kanske också erlade vissa avgifter, och att man då använde silver som betalningsmedel.

Kan man se hur gamla vikterna och vågarna är?

- Utifrån vikttyperna och typerna av balansvågar går det också ofta att säga när de var i bruk. Vikterna är av flera olika typer i Gamla Uppsala. Vissa är sådana som förekom under slutet av 800-talet och 900-talet medan andra troligen är lite senare och tillhör den tidigmedeltida perioden.

Vad säger vikterna om handel?

- Vikingatiden var en period då handel och varuutbyte ökade i jämförelse med tidigare perioder. De avancerat utformade - och sannolikt svårkopierade – vikterna, i form av sfärer med platta poler och polyedrar som användes i de regioner där skandinaver bodde eller slog sig ner, visar att skandinaverna lyckades skapa ett vidsträckt och likartat system för betalningar.

- För att handel skulle kunna komma till stånd behövde köpare och säljare kunna lita på varandra och på de mått- och uppvägningsredskap som användes.  Tillit mellan köpare och säljare är fundamentalt för att en affär ska bli av. Så är det idag och så var det säkert då också. Och de avancerat utformade vikterna, så som kubooktaedrar och sfäriska vikter med platta poler, var en av flera tillitsskapande åtgärder som tillkom under vikingatid.

Kunde kvinnor vara handelsmän?

- I ett stort antal kvinnogravar i Birka förekommer det vikter. Det är dock osäkert om de ska tolkas som tecken på att de gravlagda var handelskvinnor. Vikter förekommer nämligen även i barngravar och det troligast är att vikterna snarare signalerade status än en profession.

Det är dock tydligt att kvinnor kunde följa med på vikingatåg och färder i väster- och österled. För detta talar en stor mängd skandinaviska ovala spännbucklor som påträffats i det Rusiska området.

Utifrån isländska sagor och tidig medeltida historiska källor från kontinentala Europa framgår att kvinnor kunde idka handel och driva affärsverksamhet.

Varifrån kom viktsystemen?

- Där om tvistas det. Svårt att avgöra exakt vad en vikt vägt ursprungligen eftersom de flesta är korroderade efter att ha legat 1000 år i marken.

Men det tycks som om de vikter vi påträffar här antagingen relaterar till de viktsystem som fanns i dåtidens stormakter: karolingerriket i Västeuropa och det östliga Kalifatet.

Båda dessa viktsystem är dessutom varianter av äldre viktsystemet i Medelhavsområdet bland annat det romerska.