RUS arbetsgrupp

 

Magnus Eriksson, Dalarna (W), telefon 010-225 02 80
Övergripande samordning: verksamhetsledare för RUS, samhällsekonomisk analys.
Miljömålsansvar: God bebyggd miljö och Generationsmålet. Utvecklingsområde: samhällsplanering, regional tillväxt, hållbar konsumtion och produktion.

Anna-Lena Lövkvist  Andersen, Stockholm (AB) 
telefon 010-223 14 50
Miljömålsansvar: Begränsad klimatpåverkan
Utvecklingsområde: Energi och klimatpassning.

Birgit Nielsen, Västra Götaland (O), telefon 010-224 46 77
Miljömålsansvar: Frisk luft.
Utvecklingsområde: Luft och transporter (emissionsdatabasen).

Carl-Johan Sanglert, Jönköping (F), telefon 010-223 63 34
Övergripande samordning: forskningsfrågor.
Miljömålsansvar: kulturmiljö och God bebyggd miljö.
Utvecklingsområde: kulturmiljö

Camilla Andersson, Skogsstyrelsen, telefon 0650-377 90
Miljömålsansvar: Levande skogar.
Utvecklingsområde: skogliga området.

Eva Mikaelsson, Västerbotten (AC), telefon 010-225 43 56
Miljömålsansvar: Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Storslagen fjällmiljö.
Utvecklingsområde: Ekosystemansats/ tjänster och naturmiljö/ biologisk mångfald samt friluftsliv.

Julia Martinsson, Skåne (M), telefon 010-2241737
Övergripande samordning: Kommunikation.

Linda Hassel, Jönköping (F), telefon 010-225 43 64
Övergripande samordning: Gröna frågor
Miljömålsansvar: Ett rikt växt- och djurliv och Myllrande våtmarker.
Utvecklingsområde: Biologisk mångfald och ekosystem

Marie Vallin, Västerbotten (AC), telefon 010-225 43 64
Övergripande samordning: miljöledning.
Miljömålsansvar: Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och Ett rikt odlingslandskap.
Utvecklingsområde: hälsorelaterat, strålmiljö och radon, odlingslandskap och Landsbygdsprogrammet.

Marie-Helene Bergstrand, Halland (N), telefon 010 – 224 32 13
Miljömålsansvar: Ingen övergödning och Giftfri miljö
Utvecklingsområde: Hållbar konsumtion

Monika Puch, Skåne (M), telefon 010- 224 15 91 
Övergripande samordning: information, indikatorsamordning, åtgärdswebben.
Miljömålsansvar: Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Olena Kashyna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion, adjungerad