Nationella geodata

Nationella geodata från Länsstyrelsen och andra myndigheter

Villkor för användande av Länsstyrelsens geodata:

  • Nyttjande av Länsstyrelsernas geodata i egna interna applikationer tillsammans med dina lokala geodata är fritt
  • Nyttjande av Länsstyrelsernas geodata i externa applikationer, trycksaker etc. är fritt om källa anges - © Länsstyrelsen


Nationella geodata från Länsstyrelserna

Respektive Länsstyrelse ansvarar för ajourhållning av geodata. Referenssystem för alla nedladdningsbara filer är SWEREF 99 TM.
Geodata tillhandahålls i formatet Shape (SHP).

Riksintressen Uppladdat
Riksintresse Kulturmiljövård, MB 3:61 ggr/vecka
Riksintresse Naturvård, MB 3:61 ggr/vecka
Riksintresse Slutförvaring kärnavfall, MB 3:82014-02-24
Riksintresse Totalförsvar, MB 3:9 ---
Riksintresse Rörligt Friluftsliv, MB 4:21 ggr/vecka
Riksintresse Obruten kust, MB 4:31 ggr/vecka
Riksintresse Högexploaterad kust, MB 4:41 ggr/vecka
Riksintresse Obrutet fjäll, MB 4:51 ggr/vecka
Riksintresse Skyddade vattendrag, MB 4:62014-02-24
Riksintresse Nationalstadspark, MB 4:71 ggr/vecka
Övriga Uppladdat
Miljöreda1 ggr/vecka
Strandexploatering hav 2015-02-18
Strandexploatering vid sjöar och vattendrag
      (OBS! Stor fil 5,5 GB)
2014-12-15
Biotopkartering_vandringshinder1 ggr/vecka
Åtgärder i vatten1 ggr/vecka
Åtgärder i vatten, fiskvägar
1 ggr/vecka
VISS kustvatten senaste klassningarna
Varannan dag 
VISS sjöar senaste klassningarnaVarannan dag 
VISS vattendrag senaste klassningarna
Varannan dag 
VISS grundvatten senaste klassningarna
Varannan dag 
INSPIRE Uppladdat
Länk till ATOM-flöde Miljöförvaltningsanläggningar (SE.US)2013-12-13
Länk till ATOM-flöde Område med särskild förvaltning (SE.AM)2013-12-13
Länk till ATOM-flöde Produktions- och industrianläggningar (SE.PF)2013-12-13

 

Nationella geodata från övriga myndigheter
Länkar till riksintressen och annat planeringsunderlag som kan laddas hem från andra myndigheters hemsidor. Information om hur du kopplar upp dig till WMS/WFS tjänster finns på respektive ansvarig myndighets webbplats, klicka på "Läs mer på...".

Riksintressen  Information  Ansvarig 
 Riksintresse Rennäring, MB 3:5
(2016-06-22)
Läs mer på Sametingets hemsidaSametinget
Riksintresse Yrkesfiske, MB 3:5 (hamnar, hav, sjöar och vattendrag) Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsidaHavs- och vattenmyndigheten
Riksintresse Värdefulla ämnen och material, MB 3:7 (Mineral) Läs mer på SGU GeoLagretSGU, Sveriges geologiska undersökning
 Riksintresse Energiproduktion, MB 3:8 (Vindbruk) Läs mer på Energimyndighetens hemsidaEnergimyndigheten
Riksintresse Kommunikationer, MB 3:8 (Trafiksslag) Läs mer på Trafikverkets hemsida

Trafikverket

 

 Riksintresse Friluftsliv, MB 3:6 Läs mer på Naturvårdsverkets hemsidaNaturvårdsverket


Övriga Information  Ansvarig 
Biotopskydd Läs mer på SkogsdataportalenSkogsstyrelsen
Biotopskyddsområden Läs mer på MiljödataportalenNaturvårdsverket
Byggnadsminnen Läs mer på Riksantikvarie- ämbetets hemsidaRiksantikvarieämbetet
Djur- och växtskyddsområden Läs mer på MiljödataportalenNaturvårdsverket
Fornlämningar Läs mer på Riksantikvarie-ämbetets hemsidaRiksantikvarieämbetet
Jordbruksblock Läs mer på Jordbruksverkets hemsidaJordbruksverket
Kulturreservat Läs mer på MiljödataportalenNaturvårdsverket
Landskapsbildsskydds-område Läs mer på MiljödataportalenNaturvårdsverket
Myrskyddsplan 1994 Läs mer på MiljödataportalenNaturvårdsverket
Myrskyddsplan 2007 Läs mer på MiljödataportalenNaturvårdsverket
Nationalparker Läs mer på MiljödataportalenNaturvårdsverket
Natura 2000, Art- och habitatdirektivet Läs mer på MiljödataportalenNaturvårdsverket
Natura 2000, Fågeldirektivet Läs mer på MiljödataportalenNaturvårdsverket
Naturminnen Läs mer på MiljödataportalenNaturvårdsverket
Naturreservat Läs mer på MiljödataportalenNaturvårdsverket
Naturvårdsområden Läs mer på MiljödataportalenNaturvårdsverket
Naturvårdsavtal Läs mer på SkogsdataportalenSkogsstyrelsen
Naturvärden Läs mer på SkogsdataportalenSkogsstyrelsen
Nyckelbiotoper Läs mer på SkogsdataportalenSkogsstyrelsen
Nyckelbiotoper, Skogsbruket Läs mer på SkogsdataportalenSkogsstyrelsen
Samebyarnas betesområden Läs mer på Sametingets hemsidaSametinget
Samebyarnas markanvändnings-områden Läs mer på Sametingets hemsidaSametinget
Sumpskogar Läs mer på SkogsdataportalenSkogsstyrelsen
RAMSAR områden  Läs mer på MiljödataportalenNaturvårdsverket
Vattenskyddsområden Läs mer på MiljödataportalenNaturvårdsverket
Våtmarks-inventeringen (VMI) Läs mer på MiljödataportalenNaturvårdsverket
Värdefulla vatten Läs mer på HaV hemsidaHavs- och vattenmyndigheten
Ängs- och betesmarksinventering Läs mer på Jordbruksverkets hemsidaJordbruksverket

 

Mer information kring nationella geodata, finns att läsa på den svenska geodataportalen, http://www.geodata.se/

 Frågor om nationella datamängder